THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Rút tiền ký quỹ

Mức độ Mức độ 3
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục BCT-275301
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh
Trình tự thực hiện

1. RÚT TIỀN KÝ QUỸ TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP: 

- Nộp đơn: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ đến Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hoặc kể từ ngày quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực và đã hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ tới Bộ Công Thương).
- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương ban hành thông báo.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.
Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trong thời hạn nêu trên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.
 
 
2. RÚT TIỀN KÝ QUỸ TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN KÝ QUỸ THEO QUY ĐỊNH TẠI MỘT NGÂN HÀNG HOẶC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG KHÁC: 
 
- Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị thay đổi ký quỹ kèm theo bản chính văn bản xác nhận ký quỹ tại ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng khác tới Bộ Công Thương;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thay đổi ký quỹ, Bộ Công Thương gửi văn bản đề nghị ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nơi doanh nghiệp thực hiện ký quỹ mới xác
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 1. RÚT TIỀN KÝ QUỸ TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP:
2 - Đơn đề nghị rút tiền ký quỹ theo Mẫu số 18 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Mẫu số 18.docx
3 - Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp đến thời điểm chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (tên, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, điện thoại, số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, ngày ký hợp đồng, số Thẻ thành viên).
4 2. RÚT TIỀN KÝ QUỸ TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN KÝ QUỸ THEO QUY ĐỊNH TẠI MỘT NGÂN HÀNG HOẶC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG KHÁC:
5 - Văn bản đề nghị thay đổi ký quỹ;
6 - Bản chính văn bản xác nhận ký quỹ tại ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng khác (theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp) Mẫu số 17.docx
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

1. RÚT TIỀN KÝ QUỸ TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP: sau 30 ngày kể từ ngày thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp., không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương , Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

 

2. RÚT TIỀN KÝ QUỸ TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN KÝ QUỸ THEO QUY ĐỊNH TẠI MỘT NGÂN HÀNG HOẶC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG KHÁC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được xác nhận bằng văn bản của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nơi doanh nghiệp thực hiện ký quỹ mới, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút khoản tiền ký quỹ cũ.

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Cơ quan thực hiện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

1. RÚT TIỀN KÝ QUỸ TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP: Hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP

2. RÚT TIỀN KÝ QUỸ TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN KÝ QUỸ THEO QUY ĐỊNH TẠI MỘT NGÂN HÀNG HOẶC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG KHÁC: Có văn bản xác nhận ký quỹ mới số tiền 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng (theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP).

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0366287647 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số